Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen

Chủ nhật, 21/4/2019 - 08:52 Đã xem: 74

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 921/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chi nhánh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Khách hàng giao dịch tại Phòng Giao dịch Agribank An Tường (TP Tuyên Quang). Ảnh: Thùy Linh

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 135/UBND-NC ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho vay phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để người dân tiếp cận kịp thời nguồn vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, hạn chế tìm đến các nguồn vốn không chính thức.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoạt động cho vay lành mạnh, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đời sống chính đáng cho người dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen; tham mưu, đề xuất kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

UBND các huyện, thành phố căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế tại địa phương, xem xét, cân đối nguồn vốn từ ngân sách huyện, thành phố để ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch về nguồn vốn ủy thác được giao và đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn được kịp thời ngay từ đầu năm.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tín dụng chính sách xã hội; chủ động tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của tín dụng đen tới các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thông tin, tuyên truyền kịp thời các cơ chế, chính sách tín dụng, giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức để người dân hiểu, nhận diện và tiếp cận được với các dịch vụ tài chính lành mạnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen.


PV 

Xem tin theo ngày:   / /