Ban Lãnh đạo

I. Lãnh đạo Sở gồmGiám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc.

 

1. Giám đốc Sở Tài chính là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

 

      - Giám đốc: Hà Trung Kiên

Ngày sinh: 22/12/1972

 Điện thoại: 02073 827 889

 

2. Phó Giám đốc Sở là người giúp việc Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Sở.

- Phó Giám đốc: Trương Quốc Khánh

Ngày sinh: 28/8/1973

Điện thoại: 02073 811 276

 

3. Phó Giám đốc Sở là người giúp việc Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Sở.

- Phó Giám đốc: Hoàng Thu Lụa

Ngày sinh: 20/9/1977 

Điện thoại: 02073.866.999

 

4. Phó Giám đốc Sở là người giúp việc Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Sở.

- Phó Giám đốc: Trần Ngọc Thủy

Ngày sinh: 08/5/1971 

Điện thoại: 02073.888.868