TIN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
Cập nhật lúc Thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022 - 02:10 (GMT+7)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2022

Dự chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở; các đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Chiều ngày 05/10/2022, Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2022. Dự chủ trì Hội nghị có đồng chí Hà Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở; các đồng chí Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo phòng Quản lý Ngân sách báo cáo tình hình tham mưu thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022, cụ thể:

* Công tác tham mưu tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2022 và điều hành ngân sách:

- Tham mưu với UBND tỉnh giao trong dự toán đầu năm cho các huyện, thành phố và các đơn vị dự toán kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội để chủ động thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn đảm bảo kịp thời, chặt chẽ và đúng quy định.

- Căn cứ dự toán chi NSĐP được UBND tỉnh giao, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện phân bổ và giao dự toán chi NSĐP bảo đảm về thời gian theo quy định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Các huyện, thành phố thực hiện tiết kiệm chi 10% để thực hiện CCTL giai đoạn 2022-2025 theo quy định tại Thông tư số 122/2021/TT-BTC với tổng số tiền là 18.109,6 triệu đồng. Bên cạnh đó các huyện, thành phố còn thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Trong năm 2022, để hướng dẫn UBND huyện, thành phố thực hiện dự toán năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương theo đúng dự toán được duyệt, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố các các đơn vị sử dụng ngân sách trong thực hiện dự toán năm 2022 theo quy định với mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán đã được HĐND tỉnh phê duyệt. Đặc biệt ngày 10/9/2022, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 2141/STC-QLNS về việc thực hiện nhiệm vụ về tài chính - ngân sách và rà soát các nhiệm vụ chi những tháng cuối năm 2022 gửi UBND các huyện, thành phố để hướng dẫn một số nội dung về điều hành dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2022.

- Chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 468/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý thu, chống thất thu Ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời triển khai một số nội dung tại Quyết định 468/QĐ-UBND tới UBND các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng NSNN trong việc sử dụng các nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn. Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Với sự chỉ đạo chủ động, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và và sự tham mưu của các phòng Tài chính Kế hoạch, kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách những tháng đầu năm 2022 và đạt được những kết quả nhất định.

* Về quản lý thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2022 đạt 66,5% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 46,3% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đạt 34,9% mục tiêu thu NSNN đến năm 2025 tại Quyết định số 368/QĐ-UBND; Thu nội địa đạt 67,0% dự toán, trong đó thu NSĐP được hưởng theo phân cấp đạt 68,3% dự toán.

* Thu ngân sách trên địa bàn các huyện, thành phố:

- Thu NSNN trên địa bàn: Có 04/07 huyện, thành phố đạt tỷ lệ thực hiện dự toán 9 tháng cao hơn tỷ lệ thực hiện toàn tỉnh gồm huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương.

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu huy động đóng góp, ghi thu tiền thuê đất và thu từ quỹ DTTC): Có 04/07 huyện thực hiện đạt trên 75% dự toán tỉnh giao gồm huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương; 03/07 huyện tiến độ thực hiện đạt dưới 75% dự toán tỉnh giao gồm huyện Lâm Bình, Na Hang, TP Tuyên Quang.

- Tiến độ một số khoản thu của một số huyện, thành phố đạt không đạt tiến độ như:

+ Thu tiền sử dụng đất: Huyện Na Hang đạt 23,8% dự toán; huyện Yên Sơn đạt 38,9% dự toán; huyện Hàm Yên đạt 50,6% dự toán; huyện Chiêm Hóa đạt 57,1% dự toán.

+ Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Các huyện Lâm Bình, Na Hang, thành phố Tuyên Quang chưa đạt tiến độ theo dự toán giao.

+ Thu khác ngân sách: Các huyện Lâm Bình, Na Hang, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang chưa đạt tiến độ theo dự toán giao.

* Về quản lý chi ngân sách địa phương:

Trong 9 tháng đầu năm cơ bản ngân sách địa phương đáp ứng các nội dung chi đã được bố trí trong dự toán được duyệt cho các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, phụ cấp và chi thường xuyên theo định mức, đồng thời tập trung ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện chi ngân sách của các đơn vị trong phạm vi quản lý, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ chi đã giao trong dự toán năm 2022, chủ động, đẩy nhanh việc thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn theo các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh bổ sung dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

Về thực hiện cơ chế tự chủ: Trong 9 tháng năm 2022, Sở Tài chính đã hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc xây dựng phương án tự chủ và thẩm định, tham gia ý kiến làm cơ sở để các đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ phương án tự chủ đã điều chỉnh dự toán kinh phí của các đơn vị sự nghiệp theo quy định.

Về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022; Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

- Thực hiện nhập bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; nhập vốn sự nghiệp tại Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND về giao kế hoạch vốn NSNN thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về giao Kế hoạch vốn NSNN thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Đang phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thống nhất việc nhập dự toán đối với vốn đầu tư của Quyết định số 428/QĐ-UBND và Quyết định số 429/QĐ-UBND.

Về thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách cho con người do HĐND tỉnh ban hành trong năm 2022: Sở Tài chính đã hướng dẫn việc chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã giao, nguồn lực tại chỗ, sẵn có để thực hiện chi trả đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách theo quy định, đồng thời báo cáo UBND tỉnh đồng gửi Sở Tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí năm 2022.

* Về cân đối ngân sách địa phương: 9 tháng đầu năm 2022 cân đối ngân sách địa phương được đảm bảo.

Tại Hội nghị, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố đã báo cáo tình hình kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện, thành phố; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia... Về cơ bản, an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Dưới tác động chung của bệnh Covid-19 mặc dù đã dần ổn định nhưng vẫn còn những khó khăn trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại địa phương, trên cơ sở đó có những đề xuất đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính để xem xét, giải quyết. Tại hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính đã phát biểu và giải đáp, làm rõ những thắc mắc, kiến nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hà Trung Kiên, Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Tài chính đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2022, đặc biệt là việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2022; triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án phát triển nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách giai đoạn 2021 - 2025; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra; cùng với đó cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giải quyết công việc; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2022./.

* Một số hình ảnh tại Hội nghị

 


In
Về đầu
Đề xuất quản lý giá thuốc khác với quy định tại Luật Giá - Ngày đăng: 17/04/2024
ĐOÀN KẾT, NGUYÊN TẮC CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO TRONG NĂM 2024 - Ngày đăng: 11/01/2024
Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công - Ngày đăng: 28/09/2023
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 - Ngày đăng: 24/07/2023
Chi bộ Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính tổ chức sinh hoạt chính trị về nguồn tại tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 24/04/2023
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Hội nghị giao ban quý III năm 2021 - Ngày đăng: 06/07/2021
Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021 - Ngày đăng: 09/01/2021
Cơ chế chính sách về trái phiếu doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện - Ngày đăng: 21/09/2020
Chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công - Ngày đăng: 23/08/2020
Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 - Ngày đăng: 17/06/2020

Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Đang trực tuyến: 30 Lượt truy cập: 833.290