CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Cập nhật lúc Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2023 - 12:01 (GMT+7)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2023

Thực hiện việc đánh giá tình hình tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Tài chính - Ngân sách quý I năm 2023 và triển khai các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Chiều ngày 05/4/2023, Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban quý II năm 2023 tại Di tích Bộ Tài chính, thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện sự phân công của đồng chí Giám đốc Sở, đồng chí Trương Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức thực hiện công tác tổng hợp các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban quý II năm 2023

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo phòng Quản lý Ngân sách báo cáo tình hình tham mưu thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách quý I năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, bao gồm:
* Công tác tham mưu tổ chức thực hiện dự toán NSNN và điều hành ngân sách quý I năm 2023
Sở Tài chính đã tham mưu với UBND tỉnh phân bổ dự toán NSNN năm 2023 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngay từ khi giao dự toán để tạo nguồn cải cách tiền lương giai đoạn 2023-2025 và tập trung nguồn lực tăng chi đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bổ sung vốn đầu tư thực hiện các công trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời dành nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án theo Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 18/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2023. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN, chi NSĐP trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 3099/STC-QLNS ngày 31/12/2022 hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Công văn số 135/STC-QLNS ngày 30/01/2023 về việc triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công văn số 423/STC-QLNS ngày 09/3/2023 về việc triển khai thực hiện Công văn số 1957-CV/TU ngày 24/02/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện KH, dự toán NSNN năm 2023.
* Về quản lý thu ngân sách nhà nước
Kết quả thực hiện thu NSNN quý I năm 2022: Tổng thu NSNN trên địa bàn:    553.942 triệu đồng. Trong đó: Thu nội địa: 535.911 triệu đồng. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh quý I/2023 đạt 17,3% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 13,8% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đạt 10,5% mục tiêu thu NSNN đến năm 2025 tại Quyết định số 368/QĐ-UBND; Thu nội địa đạt 17,0% dự toán, trong đó thu NSĐP được hưởng theo phân cấp đạt 17,7% dự toán. Thu ngân sách trên địa bàn các huyện, thành phố quý I/2023: Thu NSNN trên địa bàn: Có 02/07 huyện, thành phố đạt tỷ lệ thực hiện dự toán quý I/2023 trên 25% gồm huyện Lâm Bình, Yên Sơn.
* Về quản lý chi ngân sách địa phương
- Quản lý chi đầu tư: Tổng số công trình đã nhận đến ngày 31/3/2023 là: 75 công trình. Số công trình đã thẩm tra quyết toán: 52 công trình (Đạt tỷ lệ 70.67% trên tổng số công trình đã nhận). Tổng giá trị đề nghị quyết toán: 424.572,9 triệu đồng. Tổng giá trị thẩm tra quyết toán: 358.095,0 triệu đồng. Chênh lệch giảm giữa giá trị thẩm tra quyết toán với giá trị đề nghị quyết toán là: -2.073,4 triệu đồng, (Chiếm tỷ lệ 0,488% giá trị đề nghị quyết toán). Tổng số công trình đang trong thời gian thẩm tra quyết toán: 23 công trình (Chiếm tỷ lệ 29.3 % trên tổng số công trình đã nhận). 
- Quản lý chi thường xuyên: Trong quý I/2023 cơ bản ngân sách địa phương đáp ứng các nội dung chi đã được bố trí trong dự toán được duyệt cho các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, phụ cấp và chi thường xuyên theo định mức quy định tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất như lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ đầu năm.
* Về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Tài chính đã chủ trì xây dựng các văn bản quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia  để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, các huyện thành phố trong tổ chức thực hiện. Để đánh giá toàn diện việc thực hiện, giao, phân bổ dự toán và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia vốn sự nghiệp để có giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, đẩy mạnh giải ngân, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STC ngày 14/02/2023 về kiểm tra việc xây dựng, giao, phân bổ dự toán và tổ chức thực hiện các CTMTQG nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố.

Đồng chí Tô Thị Phương Bình-Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng QLNS báo cáo tình hình tham mưu thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách quý I năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023

* Khái quát một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
a) Về thu NSNN:
1) Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ về tổ chức điều hành dự toán theo Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
2) Về chi đầu tư phát triển: Các ngành chức năng của tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ và kế hoạch vốn đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. Đẩy nhanh việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi địa phương quản lý; 
3) Chi thường xuyên phải đảm bảo thực hiện hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh giao; 
4) Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách địa phương chặt chẽ, tiết kiệm đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước;
5) Tổ chức việc kiểm tra tình hình thực hiện giao dự toán, tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2023 và xây dựng, giao, phân bổ dự toán và tổ chức thực hiện các CTMTQG nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố;
6) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định…
b) Về Chi ngân sách địa phương:
1) Đối với chi đầu tư phát triển: UBND các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn NSNN, phát huy hơn nữa vai trò đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tăng cường xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. 
2) Đối với chi thường xuyên: Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, tránh tình trạng sử dụng không hết phải chuyển nguồn sang năm sau hoặc nộp trả ngân sách cấp trên. Đặc biệt đối với các chính sách do HĐND tỉnh ban hành đã được giao dự toán như Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021.

Đồng chí Trương Quốc Khánh-Phó Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị giao ban quý II năm 2023

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng quý II năm 2023, đặc biệt là việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, tránh tình trạng sử dụng không hết phải chuyển nguồn sang năm sau hoặc nộp trả ngân sách cấp trên. Đặc biệt đối với các chính sách do HĐND tỉnh ban hành đã được giao dự toán như Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/07/2021; Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra; cùng với đó cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giải quyết công việc; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2023./.
* Một số hình ảnh tại Hội nghị


 
 
 
 
 
 
 
 
 


In
Về đầu
Thêm giải pháp ngăn chặn mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép - Ngày đăng: 29/05/2024
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH YÊU CẦU THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ TRONG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ - Ngày đăng: 15/05/2024
Sở Tài chính Tuyên Quang tham gia Hội nghị triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (khu vực phía Bắc) - Ngày đăng: 07/05/2024
Bộ Tài chính đã đánh giá, tổng kết và nghiên cứu đề xuất giãn, giảm nhiều khoản thuế, phí - Ngày đăng: 05/05/2024
Phân cấp mạnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để tránh lãng phí - Ngày đăng: 17/04/2024
Hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước từ 01/5/2024 - Ngày đăng: 27/03/2024
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023-2025 - Ngày đăng: 10/05/2023
Tăng cường giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước - Ngày đăng: 04/04/2023
Ngày 19/12/2022, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2022, triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2023. - Ngày đăng: 21/12/2022
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện Sơn Dương - Ngày đăng: 04/06/2022

Tổng số: 20 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Đang trực tuyến: 29 Lượt truy cập: 833.264