CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cập nhật lúc Thứ Hai, ngày 25 tháng 3 năm 2024 - 10:54 (GMT+7)
Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua và kế hoạch thi đua chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Công văn số 1221/STTTT-CNTT&BCVT ngày 31/8/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua và kế hoạch thi đua chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đối với tập thể

- Sở Tài chính đã tích cực phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về các nội dung tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021¬2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) và Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đảm bảo phù hợp với mô hình hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được cung cấp, sử dụng trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ;  100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc; trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Cơ quan, đơn vị tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

- 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất; 100% văn bản trao đổi với các cơ quan Nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật theo quy định).

- Trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); 50% hoạt động giám sát, kiếm tra của cơ quan quản lý được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% cán bộ, công chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản khai thác dữ liệu và công nghệ số.

2. Đối với cá nhân

- Cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc tham mưu, xây dựng, trình cấp có thấm quyền ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chuyển đổi số đạt hiệu quả; người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phát động, chỉ đạo triển khai chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình.

- Cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao; có nhiều hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và cộng đồng tham gia tích cực, hiệu quả trong chuyến đối số tại địa phương.

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Lưu: VT, VP, Dũng 03b.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Khánh


File đính kèm: Bấm vào đây để xem trực tuyến hoặc tài về
In
Về đầu
Giữ vững vị trí Thứ hai về mức độ chuyển đổi số trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh năm 2023 - Ngày đăng: 23/05/2024
Thủ tướng: Chính phủ xác định mục tiêu kép về chuyển đổi số - Ngày đăng: 25/03/2024
Sở Tài chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đối với cá nhân có thành tích xuất sác trogn công tác triển khai, thực hiện Đề án 06 - Ngày đăng: 25/03/2024
Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi - Ngày đăng: 25/03/2024
Trọng tâm chuyển đổi số năm 2023: Phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới - Ngày đăng: 25/03/2024
Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số: Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 - Ngày đăng: 25/03/2024
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023 - Ngày đăng: 25/03/2024
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ - Ngày đăng: 25/03/2024
CHỦ ĐỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023 - Ngày đăng: 25/03/2024
Thủ tướng: 2023 là 'Năm Dữ liệu số', dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Ngày đăng: 25/03/2024

Tổng số: 50 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Đang trực tuyến: 33 Lượt truy cập: 833.295