CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PBGD PHÁP LUẬT
Cập nhật lúc Thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024 - 20:10 (GMT+7)
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Công văn số 1728/UBND-NC ngày 25/4/2024 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ sau:

Về tham mưu, giải quyết các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: trong công tác chuẩn bị tài liệu, hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, tài liệu, hồ sơ văn bản trình tại kỳ họp hằng tháng của UBND tỉnh và các cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, giải quyết công việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; trách nhiệm của từng cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình tham mưu, trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, phê duyệt các nội dung công việc thuộc lĩnh vực, ngành được giao theo dõi, phụ trách và trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện thẩm tra văn bản, hồ sơ trình của các cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải chấp hành nghiêm Điều 7 Quy chế làm việc của UBND tỉnh; chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, ủy quyền; ngoài ra phải thực hiện nghiêm các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, phân công, ủy quyền theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Về thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình công tác theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Quy chế làm việc của UBND tỉnh và phải có kế hoạch thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tổng hợp, đánh giá việc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác hằng tháng và cả năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Về việc xin ý kiến Ủy viên UBND tỉnh đối với các dự thảo văn bản:

UBND tỉnh thống nhất  phân công Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh ký một số loại văn bản mà không xin ý kiến của Ủy viên UBND tỉnh bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và khoản 1 Điều 21 Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Các nội dung công việc khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh mà không tổ chức họp xin ý kiến Ủy viên UBND tỉnh, căn cứ tính chất, yêu cầu công việc Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc gửi Phiếu ghi ý kiến thành viên UBND tỉnh cho phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh về kết quả biểu quyết bằng hình thức gửi Phiếu ghi ý kiến của Ủy viên UBND tỉnh tại các buổi họp thường kỳ của UBND tỉnh đồng thời giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thiết kế bổ sung chức năng phần mềm theo dõi việc ghi ý kiến của Ủy viên UBND tỉnh trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh, thời gian hoàn thành, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/5/2024.

Việc theo dõi nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Các cơ quan, đơn vị phải chủ động tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; những nhiệm vụ không thể hoàn thành đúng tiến độ mà có lý do khách quan, chính đáng, cơ quan, đơn vị phải báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh bằng văn bản chậm nhất trước thời hạn giao 01 ngày. Trường hợp không hoàn thành đúng tiến độ mà không có báo cáo hoặc có báo cáo nhưng lý do không chính đáng hoặc hoàn thành tiến độ nhưng không đảm bảo chất lượng được xác định là không hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm cập nhật đầy đủ các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (trừ nội dung mật) trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; thực hiện nghiêm, khách quan việc theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị trên phần mềm; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ hằng tháng./.

Ma Nga.

Công văn số 1728/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh

 


In
Về đầu
Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ - Ngày đăng: 06/06/2024
Sở Tài chính được đánh giá và xếp thứ Hai (tăng 2 bậc so với năm 2022) trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2023 - Ngày đăng: 03/06/2024
Đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất - Ngày đăng: 20/05/2024
UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai Kế hoạch kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh. - Ngày đăng: 13/05/2024
Cơ hội để tỉnh Tuyên Quang tham gia thị trường tín chỉ các-bon - Ngày đăng: 07/05/2024
Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ngày đăng: 04/05/2024
Công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 03/05/2024
Hướng dẫn mới về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán - Ngày đăng: 25/04/2024
Bộ Tài chính năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu PAR Index: Thước đo tâm huyết vì người dân, doanh nghiệp - Ngày đăng: 24/04/2024
Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ - Ngày đăng: 23/04/2024

Tổng số: 48 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Đang trực tuyến: 44 Lượt truy cập: 833.255