CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - PBGD PHÁP LUẬT
Cập nhật lúc Thứ Hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024 - 20:54 (GMT+7)
UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai Kế hoạch kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh nguồn: Internet.

Việc ban hành Kế hoạch để đảm bảo việc triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 798/QĐ-BTC ngày 05/4/2024 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính đúng quy định, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Trong đó giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị:

1. Tài sản thuộc cấp nào quản lý thì cấp đó chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê, tổng hợp số liệu để báo cáo tổng hợp chung.

2. Sở Tài chính: Xây dựng, tham mưu cho Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và triển khai các nội dung về tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh: Hoàn thành trước ngày 25/5/2024. Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện các chỉ tiêu kiểm kê, Biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả tổng kiểm kê trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và dự thảo hướng dẫn của các Sở, ngành lĩnh vực, thời gian thực hiện: Tháng 6-9/2024. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tập huấn các đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, thời gian thực hiện: Tháng 9-12/2024 (thời hạn hoàn thành cụ thể từng công việc theo thời gian của Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan); Tổng hợp kết quả kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính, thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/6/2025.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kiểm kê: Thành lập Tổ kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý và thực hiện kiểm kê tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do đơn vị đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê theo Đề án, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan. Thực hiện kiểm kê tài sản thuộc phạm vi kiểm kê và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê của đơn vị và Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý do đơn vị đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý cho cơ quan quản lý cấp trên.

Ảnh nguồn: Internet.

4. Các cơ quan quản lý cấp trên:

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tại đơn vị và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định. Đôn đốc, hướng dẫn đối tượng thực hiện kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới thành lập Tổ kiểm kê, tổ chức thực hiện kiểm kê và tổng hợp, gửi báo cáo theo đúng thời hạn.Tổng hợp kết quả kiểm kê báo cáo các Sở, ngành theo lĩnh vực, hoàn thành: Trước ngày 20/4/2025.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê cấp huyện. Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê cấp huyện Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, tập huấn các đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý địa phương. Tổng hợp kết quả kiểm kê báo cáo các Sở, ngành theo lĩnh vực, hoàn thành: Trước ngày 20/4/2025.

6. Các Sở, ngành lĩnh vực (Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh)

Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ kiểm kê tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, ngành cấp trên: dự thảo hướng dẫn các chỉ tiêu kiểm kê, biểu mẫu, cách thức tổng hợp kết quả kiểm kê, gửi Sở Tài chính tổng hợp chung, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê đối với các tài sản theo lĩnh vực quản lý gửi Sở Tài chính tổng hợp chung để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính kết quả tổng kiểm kê toàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trước 30/4/2025./.

Ma Nga

Xem hoặc tải Kế hoạch số 89/KH-UBND tại đây.


In
Về đầu
Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ - Ngày đăng: 06/06/2024
Sở Tài chính được đánh giá và xếp thứ Hai (tăng 2 bậc so với năm 2022) trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2023 - Ngày đăng: 03/06/2024
Đóng góp ý kiến vào dự thảo quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất - Ngày đăng: 20/05/2024
Cơ hội để tỉnh Tuyên Quang tham gia thị trường tín chỉ các-bon - Ngày đăng: 07/05/2024
Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến - Ngày đăng: 04/05/2024
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh - Ngày đăng: 03/05/2024
Công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 03/05/2024
Hướng dẫn mới về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán - Ngày đăng: 25/04/2024
Bộ Tài chính năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu PAR Index: Thước đo tâm huyết vì người dân, doanh nghiệp - Ngày đăng: 24/04/2024
Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ - Ngày đăng: 23/04/2024

Tổng số: 48 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Đang trực tuyến: 22 Lượt truy cập: 833.284