CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Cập nhật lúc Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024 - 19:19 (GMT+7)
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH YÊU CẦU THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ TRONG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

Giám đốc Sở Tài chính đã ký Công văn số 1250/STC-VP ngày 13/5/2024 yêu cầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan Sở Tài chính, tăng cường kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, đảm bảo số giờ làm việc trong ngày, đi làm đúng giờ, sử dụng thời gian và thời giờ làm việc hiệu quả, thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn trong cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở.

Trong thời gian qua, thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 30/3/2023, Lãnh đạo Sở Tài chính đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở, ban, ngành được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó thực hiện tốt việc tham mưu, giải quyết các nhiệm vụ về tài chính ngân sách được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh để tham mưu, giải quyết công việc của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, kịp thời.

Tập thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính

Thông qua việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Sở. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1728/UBND-NC ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2024, Lãnh đạo Sở Tài chính yêu cầu:

* Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, người lao động trong xử lý công việc. Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở phải trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng quản lý, phụ trách. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài chính và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ thực hiện. 

* Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả và tham mưu được các vấn đề cụ thể, đúng theo yêu cầu đề ra.  

* Phát huy tinh thần trách nhiệm khi tham mưu với Lãnh đạo Sở trong công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đảm bảo đúng thời hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, các nội dung tham mưu trình Lãnh đạo Sở phải có quan điểm, ý kiến cụ thể, rõ ràng.

* Tham mưu công tác xây dựng, soạn thảo và chuẩn bị tài liệu, hồ sơ công việc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định, phù hợp với quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền ban hành và đủ điều kiện để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành theo quy định.

* Thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2024; đăng ký đầy đủ nội dung dự kiến vào Chương trình công tác hằng tháng của UBND tỉnh; tham mưu kịp thời, toàn diện nội dung biểu quyết vào Phiếu ghi ý kiến của Ủy viên UBND tỉnh và theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo điều hành được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo tiến độ, chất lượng.

* Tiếp tục thực hiện đầy đủ Quy chế làm việc của Sở Tài chính; nội quy cơ quan Sở Tài chính; nâng cao tính tích cực, bản lĩnh chính trị của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, công chức.

Chủ động - trách nhiệm - kỷ cương - hiệu quả là yêu cầu mà Lãnh đạo Sở Tài chính đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Sở Tài chính phải xây dựng thành nếp nghĩ, cách làm, việc làm thường xuyên; phát huy tốt vai trò nêu gương, thực hiện nghiêm kỷ cương và chủ động, có trách nhiệm trong thực hiện hiệu quả công việc để làm đúng và tròn vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao.

----------------------------

                                                                                                                                            Bài: Ơ rê ni


In
Về đầu

Đang trực tuyến: 30 Lượt truy cập: 833.286