CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cập nhật lúc Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024 - 19:17 (GMT+7)
Giữ vững vị trí Thứ hai về mức độ chuyển đổi số trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (Khóa XVII) chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 15/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Tuyên Quang (Khóa XVII) đã ban hành Nghị quyết số 48-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để cụ thể hóa các nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ủy ban  nhân  dân tỉnh đã ban hành các văn bản như: Quyết  định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021, về việc ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 về thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023về Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 21/02/2023 về Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh ký giao ước thi đua về chuyển đổi số
ngày 10/10/2022. Ảnh: Thanh Phúc

Nắm bắt xu thế, chuyển mình bằng hành động, thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Kế hoạch: Số 55/KH-UBND, số 06/KH-UBND, số 226/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tài chính đã chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ chuyển đổi số hằng năm và giai đoạn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Nhìn lại kết quả chuyển đổi số năm 2022 của Sở Tài chính:

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh, với quyết tâm chính trị cao, sự quan tâm, chú trọng trong công tác lãnh đạo, sự sát sao trong công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra của Lãnh đạo Sở Tài chính. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đúng tỉnh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân tỉnh được thể hiện qua một số mặt như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số; Quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng số tại cơ quan và ngành Tài chính tỉnh; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong hầu hết các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; Triển khai sử dụng hiệu quả các nền tảng số do Trung ương, Ngành Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo; Quan tâm, chú trọng phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyển đổi số sẵn có tại đơn vị; Chú trọng công tác an toàn an ninh thông tin mạng…. Qua đó, Kết quả chuyển đổi số năm 2022 của Sở Tài chính được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, xếp loại đứng Thứ hai trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh.

Kết quả chuyển đổi số năm 2023 của Sở Tài chính:

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế về công tác chuyển đổi số. Lãnh đạo Sở Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác chuyển đổi số năm 2023, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực và hiệu quả hơn.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/4/2022 về thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Lãnh đạo Sở Tài chính đã quan tâm, chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở cụ thể hóa các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao bằng các chương trình, kế hoạch có nội dung và tiến độ thực hiện. Bằng quyết tâm chính trị, sự đồng lòng, nhất trí cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung và các nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2023 của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý, công tác chuyển đổi số tại cơ quan Sở Tài chính đã có những bước chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như:

1. Một số kết quả cụ thể

- 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tập đoàn VNPT. 

- 23/23 (đạt tỷ lệ 100%) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (nay là công trực tuyến toàn trình). Trong năm 2023, mức độ hài lòng của người dân và tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính đạt tỷ lệ 100%.

- Cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp cần; 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc.

- Hoàn thành việc tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

- 100% văn bản trao đổi giữa Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật).

- Trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Trên 70% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan được thực hiện thông qua môi trường số.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về Chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin.

2. Về nhận thức số

Hưởng ứng Ngày Chuyển số quốc gia theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời chỉ đạo việc đăng tải thông tin, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy định. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày 10 tháng 10 hằng năm.

Sở Tài chính có 01 đồng chí Giám đốc Sở tham gia Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh Tuyên Quang và 01 đồng chí chuyên viên, phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia làm thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh Tuyên Quang. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp và Hội nghị do Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh tổ chức. Trong đó, 01 công chức là thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh tham gia là thành viên kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên Zalo. Qua đó, kịp thời nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các bài toán, sáng kiến, cách làm hay về chuyển đổi số.

3. Về thể chế số

Sở Tài chính đã ban hành 04 Kế hoạch và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 theo phạm vi, chức năng, lĩnh vực quản lý đảm bảo đúng quy định.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2023: Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Giám đốc (thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh) làm Trưởng ban, các đồng chí Phó Giám đốc làm Phó Trưởng ban, các ủy viên là Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở đã thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 theo kế hoạch được ban hành, đảm bảo đúng tiến độ và lộ trình đề ra. Tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tạo điều kiện để phát triển nền tảng chuyển đổi số trong giai đoạn mới, đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số. Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Về hạ tầng số

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT luôn đảm bảo cho quá trình khai thác, sử dụng các chương trình phần mềm ứng dụng của ngành như: Quản lý ngân sách; kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán chủ đầu tư; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài sản; quản lý văn bản; Phần mềm cơ sở dữ liệu tài chính; Phần mềm phân bổ dự toán - tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị xã/phường/thị trấn; trang thông tin điện tử của Sở; hệ thống TABMIS; hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách...

Đường truyền dẫn: Luôn duy trì đường truyền mạng cáp quang với tốc độ 100 Mbyte, 4 modun phát sóng không dây Wireless nên tốc độ truy cập, xử lý nhanh, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, download văn bản, trao đổi thông tin của cán bộ, công chức trong Sở.

Máy tính, thiết bị tin học được trang bị tương đối đồng bộ và đầy đủ cho tất cả cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn. Cụ thể: Đến thời điểm này Sở Tài chính có 07 máy chủ, 90 máy trạm (trong đó có 20 máy trạm phục vụ công tác đào tạo tập huấn), 16 máy tính xách tay.

Hệ điều hành: 100% máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7 trở lên và Microsoft office 2010 trở lên (100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo Office 2010). 100% máy tính của cán bộ công chức làm công tác chuyên môn đều được kết nối mạng LAN trong cơ quan, mạng WAN với Bộ Tài chính và mạng Internet ADSL tốc độ cao.

5. Về dữ liệu số

Thực hiện chủ trương về việc số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Lãnh đạo Sở ký ban hành Kế hoạch số 32/KH-STC ngày 31/5/2021 về Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 5/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 100% kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở được số hóa trên môi trường điện tử. Dữ liệu trong các hệ thống Quản lý ngân sách; kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán chủ đầu tư; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài sản; quản lý văn bản; Phần mềm cơ sở dữ liệu tài chính; Phần mềm phân bổ dự toán - tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị xã/phường/thị trấn; trang thông tin điện tử của Sở; hệ thống TABMIS; hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách...đảm bảo theo tiêu chuẩn “đúng”, “đủ”, “sạch”.

6. Về triển khai dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Năm 2023, Sở Tài chính đã cung cấp 23 dịch vụ công toàn trình tương ứng với 23 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý/thẩm quyền giải quyết trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đạt tỷ lệ dịch vụ công toàn trình là 100%.

- Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với 23 dịch vụ công toàn trình của Sở Tài chính được thực hiện 100% trên môi trường điện tử. Kết quả giải quyết từ ngày 15/12/2022 đến 14/12/2023: Tiếp nhận 1090 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 1090/1090 hồ sơ trước và đúng thời hạn đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ quá hạn.

7. Về nền tảng số

Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh Tuyên Quang có địa chỉ tại  https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn là nơi tra cứu các thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ và nộp hồ sơ trực tuyến Tỉnh Tuyên Quang luôn cập nhật các bộ thủ tục hành chính mới nhất của các cơ quan, ban, ngành trong toàn tỉnh.

Trang thông tin điện tử Sở Tài chính có địa chỉ http://sotaichinh.tuyenquang.gov.vn cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; các văn bản, quy định của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Tuyên Quang về lĩnh vực tài chính cũng như tình hình hoạt động của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính có liên quan về công tác quản lý và điều hành tài chính, ngân sách.

Hình ảnh Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính

Ngoài ra, Sở Tài chính còn triển khai các nền tảng số khác như: phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS); Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách (DVC TT); Phần mềm cơ sở dữ liệu tài chính; Phần mềm phân bổ dự toán - tổng hợp báo cáo và quyết toán các đơn vị xã/phường/thị trấn… qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

8. Về nhân lực số

Sở Tài chính đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do đồng chí Giám đốc (thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh) làm Trưởng ban, các đồng chí Phó Giám đốc làm Phó Trưởng ban, các ủy viên là Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở đã thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 theo kế hoạch được ban hành, đảm bảo đúng tiến độ và lộ trình đề ra.

100% cán bộ, công chức được đào tạo tin học và ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng thành thạo máy tính trong công việc.

Hiện nay, Sở Tài chính có 04 biên chế tốt nghiệp đại học trình độ kỹ sư CNTT, trong đó: 03 đồng chí có trình độ Thạc sỹ Quản lý kinh tế, 01 đồng chí có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, số cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin là 02 công chức.

Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của Sở thường xuyên tham gia các khóa đào tạo do Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức như: Đào tạo về kiến thức và kỹ năng quản trị mạng, cơ sở dữ liệu, website, xây dựng và quản lý thông tin, an toàn an ninh thông tin…

9. Về đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng

Hiện nay, Sở Tài chính có 04 hệ thống thông tin cấp độ 2, các hệ thống này đã được triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin bao gồm cả giải pháp về phần cứng (thiết bị tường lửa Firewall Cisco) và phần mềm (diệt virus Kaspersky Endpoint Security for Windows).

Hệ thống máy chủ, máy trạm đều được thiết lập, cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc. Việc đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống được đơn vị đặc biệt quan tâm, đầu tư các giải pháp cả về phần cứng lẫn phần mềm nên trong năm 2023 các hệ thống thông tin, máy chủ, máy trạm của đơn vị không xảy ra việc lây nhiễm mã độc.

Thường xuyên và định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức và người lao động.

Cử cán bộ phu trách công nghệ thông tin tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, diễn tập về an toàn thông tin mạng do tỉnh tổ chức.

Tham gia góp ý xây dựng và triển khai các quy định, kế hoạch về ứng phó sự cố; cử cán bộ tham gia là thành viên của Đội ứng cứu sự cố tỉnh Tuyên Quang, tham gia các hoạt động của đội ứng cứu sự cố của tỉnh, tham gia hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia….

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang dự khai trương Trung tâm Giám sát và điều hành
thông minh tỉnh Tuyên Quang

Với những kết quả đạt được như trên, Sở Tài chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, xếp loại đứng Thứ hai về mức độ chuyển đổi số năm 2023 trong 19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh. Đây là sự ghi nhận, khích lệ đối với tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Sở Tài chính để tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ được giao về công tác chuyển đổi số trong các năm tiếp theo đảm bảo theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng./.

Tiến Dũng.

File đính kèm: Quyết định đánh giá, xếp loại CĐS năm 2023.


In
Về đầu
Thủ tướng: Chính phủ xác định mục tiêu kép về chuyển đổi số - Ngày đăng: 25/03/2024
Sở Tài chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đối với cá nhân có thành tích xuất sác trogn công tác triển khai, thực hiện Đề án 06 - Ngày đăng: 25/03/2024
Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi - Ngày đăng: 25/03/2024
Trọng tâm chuyển đổi số năm 2023: Phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới - Ngày đăng: 25/03/2024
Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số: Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 - Ngày đăng: 25/03/2024
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023 - Ngày đăng: 25/03/2024
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ - Ngày đăng: 25/03/2024
CHỦ ĐỀ NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023 - Ngày đăng: 25/03/2024
Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua và kế hoạch thi đua chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 25/03/2024
Thủ tướng: 2023 là 'Năm Dữ liệu số', dứt khoát phải xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Ngày đăng: 25/03/2024

Tổng số: 50 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  

Đang trực tuyến: 50 Lượt truy cập: 833.253