CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Cập nhật lúc Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024 - 21:02 (GMT+7)
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm và giao ban Quý III năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 10 tháng 7 năm 2024, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quản lý Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm, giao ban Quý III năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Đồng chí Trương Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở Tài chính, các Đồng chí Lãnh đạo các phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố, các Đồng chí Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Tài chính.

Tại Hội nghị, Đồng chí Trương Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính đã trình bày dự thảo Báo cáo, cụ thể:

- Kết quả Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 là 1.733.937 đạt 44,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 143,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu huy động đóng góp, ghi thu tiền thuê đất và thu từ quỹ DTTC) đạt 54,8% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: Khối tỉnh đạt 56,5% dự toán, trong đó loại trừ thu hồi các khoản chi năm trước từ Quỹ Bảo vệ môi trường thì đạt 45,2% dự toán; Huyện Lâm Bình đạt 51,1% dự toán; Huyện Na Hang đạt 53,4% dự toán, trong đó loại trừ thu hồi các khoản chi năm trước từ Quỹ Bảo vệ môi trường thì đạt 51,0% dự toán; Huyện Chiêm Hóa đạt 44,1% dự toán, trong đó loại trừ thu hồi các khoản chi năm trước từ Quỹ Bảo vệ môi trường thì đạt 42,2% dự toán; Huyện Hàm Yên đạt 43,2% dự toán, trong đó loại trừ thu hồi các khoản chi năm trước từ Quỹ Bảo vệ môi trường thì đạt 39,7% dự toán; Huyện Yên Sơn đạt 68,6% dự toán, trong đó loại trừ thu hồi các khoản chi năm trước từ Quỹ Bảo vệ môi trường thì đạt 63,8% dự toán; Huyện Sơn Dương đạt 64,6% dự toán, trong đó loại trừ thu hồi các khoản chi năm trước từ Quỹ Bảo vệ môi trường thì đạt 53,8% dự toán; Thành phố Tuyên Quang đạt 47,2% dự toán, trong đó loại trừ thu hồi các khoản chi năm trước từ Quỹ Bảo vệ môi trường thì đạt 43,5% dự toán. Chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm 2024: Tổng chi NSĐP là 8.220.758 triệu đồng, đạt 61,0% dự toán, trong đó chi từ dự toán 2024 (không bao gồm số chi chuyển nguồn năm trước sang) đạt 37,9% dự toán. Chi thường xuyên 3.139.950 triệu đồng, đạt 40,1% dự toán, trong đó chi từ dự toán 2024 (không bao gồm số chi chuyển nguồn năm trước sang) đạt 39,5% dự toán. Về cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2024 chi NSĐP đã đáp ứng đầy đủ các nội dung chi đã được bố trí trong dự toán được duyệt, đảm bảo kinh phí để chi lương, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện như: Công tác tham mưu để xác định giá đất làm cơ sở để thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất còn lúng túng đã ảnh hưởng tới tiến độ thu các khoản thu về đất. Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chi ở một số lĩnh vực còn chậm như sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế. Đặc biệt việc thực hiện vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG rất chậm (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện 30.890,6 triệu đồng, bằng 17,4% dự toán, bằng 11,5% nhiệm vụ chi; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện 6.060,0 triệu đồng, bằng 14,4% dự toán, bằng 9,3% nhiệm vụ chi; Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện 45.073,2 triệu đồng, bằng 17,2% dự toán, bằng 8,5% nhiệm vụ chi)…. Ngoài ra công tác tham mưu thực hiện chế độ báo cáo của các phòng Tài chính Kế hoạch còn chậm, chất lượng báo cáo không đảm bảo yêu cầu.

Đồng chí Trương Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo Báo cáo tại Hội nghị

Các Đồng chí Lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố dự Hội nghị đã thảo luận vào dự thảo báo cáo Sơ kết tình hình tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm và giao ban quý III năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời báo cáo tình hình thực hiện công tác tham mưu cho UBND huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, chi NSĐP trong 6 tháng đầu năm và xác định cụ thể các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024. Lãnh đạo các phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố quyết tâm tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu NSNN trên địa bàn, đặc biệt là thu NSĐP được hưởng theo phân cấp để cân đối nhiệm vụ chi. Đồng thời tại Hội nghị có 05 vấn đề gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Lâm Bình và huyện Chiêm Hóa đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Các Đồng chí Lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố phát biểu thảo luận

Trên cơ sở các ý kiến của Đồng chí Lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố, Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đã đề nghị Lãnh đạo các phòng Tài chính đầu tư, Tài chính Hành chính sự nghiệp, Quản lý giá, công sản và TCDN, Quản lý ngân sách trao đổi, hướng dẫn và làm rõ tại Hội nghị để đảm bảo thực hiện không có khó khăn vướng mắc trong quá trình tham mưu điều hành quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính nhất trí với dự thảo Báo cáo trình bày tại Hội nghị và các ý kiến trao đổi làm rõ của các Đồng chí Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở, đồng thời nhấn mạnh, chỉ đạo các phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở Tài chính tham mưu, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Về Thu NSNN: Chủ động phối hợp với cơ quan Thuế trên địa bàn để thực hiện các giải pháp cụ thể đối với từng khoản thu; đặc biệt là các khoản thu không đạt tiến độ 6 tháng năm 2024; Xác định đúng trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác quản lý đối với từng khoản thu để tham mưu UBND huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và mang lại kết quả cụ thể. Tham mưu tích cực các giải pháp về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đảm bảo tiến độ trong 6 tháng cuối năm. Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời mọi khoản thu nội địa vào NSNN, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán NSNN trên địa bàn năm 2024 và đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.

- Về Chi NSĐP: Chủ động rà soát nguyên nhân của việc thực hiện chi thường xuyên một số lĩnh vực sự nghiệp còn thấp so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao như sự nghiệp môi trường, sự nghiệp khoa học và công nghệ, sự nghiệp phát thanh - truyền hình để khẩn trương tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định, không làm ảnh hưởng tới đời sống, chính sách của người dân. Tham mưu sử dụng ngân sách đã giao, nguồn tại chỗ, sẵn có để thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định, đồng thời xử lý các nhiệm vụ chi phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi đột xuất, cấp bách phát sinh trong 6 tháng cuối năm 2024.

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu quản lý tài sản công thuộc  trách nhiệm quản lý của huyện, thành phố đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ. Giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quá trình xác định giá đất làm cơ sở để tổ chức thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác tổng kiêm kê tài sản theo Kế hoạch của cấp có thẩm quyền.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính ngân sách, đặc biệt là trong công tác quản lý thu NSNN, quản lý tài chính, kế toán và tài sản công trong từng cơ quan, đơn vị.

- Rà soát lại báo cáo quyết toán NSNN năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố về phê chuẩn quyết toán NSNN và ý kiến tại các văn bản của Sở Tài chính để hoàn thiện hồ sơ tài liệu thực hiện thẩm tra theo quy định của Luật NSNN.

- Chuẩn bị tốt cho công tác tổng hợp, xây dựng dự toán NSNN năm 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng nội dung, biểu mẫu theo các hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Chấn chỉnh công tác tham mưu triển khai thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh, các văn bản của Sở Tài chính còn chậm, không trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo các văn bản đề nghị của Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn.

- Tập trung rà soát các công việc được giao, khẩn trương tham mưu thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định, có trách nhiệm, không tiến độ giải quyết các công việc ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thu NSNN, chi NSĐP trên địa bàn.

Đồng chí Hà Trung Kiên – UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu kết luận Hội nghị

Bài: Ơ rê ni


In
Về đầu
Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ từ ngày 01/7/2024. - Ngày đăng: 03/07/2024
Hội nghị công bố quyết định nghỉ hưu theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ đối với công chức Sở Tài chính - Ngày đăng: 28/06/2024
Tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò từ năm 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 24/06/2024
Thêm giải pháp ngăn chặn mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép - Ngày đăng: 29/05/2024
LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH YÊU CẦU THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ TRONG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ - Ngày đăng: 15/05/2024
Sở Tài chính Tuyên Quang tham gia Hội nghị triển khai Thông tư số 24/2024/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (khu vực phía Bắc) - Ngày đăng: 07/05/2024
Bộ Tài chính đã đánh giá, tổng kết và nghiên cứu đề xuất giãn, giảm nhiều khoản thuế, phí - Ngày đăng: 05/05/2024
Phân cấp mạnh việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để tránh lãng phí - Ngày đăng: 17/04/2024
Hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước từ 01/5/2024 - Ngày đăng: 27/03/2024
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023-2025 - Ngày đăng: 10/05/2023

Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Đang trực tuyến: 41 Lượt truy cập: 879.551