Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách

Thứ Năm, 18/4/2019 - 08:44 Đã xem: 370

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối vói người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tố dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Một góc tổ dân phố 10, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang). Ảnh: Bình Yên


Theo đó, sáp nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh gồm sáp nhập 689 thôn, tổ dân phố để thành lập 332 thôn mới, tổ dân phố mới, trong đó: Thành phố Tuyên Quang: Sáp nhập 242 thôn, tổ dân phố để thành lập 113 thôn mới, tổ dân phố mới. Huyện Yên Sơn: Sáp nhập 167 thôn, tổ dân phố để thành lập 81 thôn mới, tổ dân phố mới. Huyện Chiêm Hóa: Sáp nhập 120 thôn, tổ dân phố để thành lập 59 thôn mới, tổ dân phố mới. Huyện Hàm Yên: Sáp nhập 75 thôn, tổ dân phố để thành lập 37 thôn mới, tổ dân phố mới. Huyện Sơn Dương: Sáp nhập 47 thôn, tổ dân phố để thành lập 23 thôn mới, tổ dân phố mới. Huyện Na Hang: Sáp nhập 26 thôn, tổ dân phố để thành lập 13 thôn mới, tổ dân phố mới. Huyện Lâm Bình: Sáp nhập 12 thôn để thành lập 06 thôn mới.

Về đổi tên 54 thôn, tổ dân phố, trong đó: Thành phố Tuyên Quang: 48 thôn, tổ dân phố. Huyện Na Hang: 04 thôn. Huyện Chiêm Hóa: 02 thôn, tổ dân phố.

Về hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đang công tác dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được hỗ trợ gồm: những người đang đảm nhiệm các chức danh là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, có thời gian làm việc liên tục không bị gián đoạn, dôi dư không tiếp tục đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên ừách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập thôn, tổ dân phố (cả trường họp kiêm nhiệm). Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 3% mức lương cơ sở mua thẻ bảo hiểm y tế đến hết năm 2019 (trừ những trường hợp đang được hưởng chế độ bảo hiếm y tế).

Hỗ trợ 1 lần theo các mức sau:
 

Chức danh Mửc hỗ trợ theo năm công tác (Đơn vị tỉnh: Đồng)
Dưới 2,5 năm Đủ 2,5 đến dưới 5 năm Đủ 5 năm đến dưới 10 năm Đủ 10 năm đến dưới 15 năm Đủ 15 năm dưới 20 năm Từ 20 năm trở lên
Bí thư Chi bộ thôn;
Bí thư Chi bộ tổ dân phố
Trưởng thôn;
Tổ trưởng tổ dân phố
2.000.000 2.500.000 2.900.000 3.300.000 3.700.000 4.100.000
Phó trưởng thôn;
Tổ phó tổ dân phố Công an viên (ở thôn thuộc xã, tổ dân phổ thuộc thị trấn)
Bảo vệ dân phố
Thôn đội trưởng
Nhân viên y tế thôn (thôn thuộc các xã vùng khó khăn theo quyết định của Thủ tướng Chỉnh phù)
1.600.000 2.000.000 2.300.000 2.600.000 3.000.000 3.200.000
Nhân viên y tế thôn (thôn thuộc các xã còn lại)
Nhân viên y tế tổ dân phố (ở tổ dân phổ)
1.200.000 1.300.000 1.500.000 1.700.000 2.000.000 2.200.000
 


Đối với các trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có thời gian công tác liên tục, đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách khác nhau ở thôn, tổ dân phố (theo Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND) thì thực hiện mức hỗ trợ ở chức danh đang đảm nhiệm tại thời điểm sáp nhập, thời gian tính hỗ trợ được tính bằng tổng thời gian đã từng đảm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Thời điểm để xác định thời gian công tác liên tục tính đến ngày 30/6/2019.

PV

Xem tin theo ngày:   / /