Thông Tin Hành Chính Công
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Tin Tổng hợp
Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN  (27/04/2017 )
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký văn bản 588/TTg-ĐMDN yêu cầu các Bộ, UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do mình quản lý.
Quy định về lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước  (26/04/2017 )
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 4  (18/04/2017 )
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3  (22/03/2017 )
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Thông tư số: 343/2016/TT-BTC
Ngày 30/12/2016
Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
Nghị định số: 49/2017/NĐ-CP
Ngày 24/04/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
Nghị định số: 47/2017/NĐ-CP
Ngày 24/04/2017
Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Thông tư số: 31/TT-BTC
Ngày 18/04/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
Thông tư số: 30/2017/TT-BTC
Ngày 18/04/2017
Bộ Tài chính Quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước
Quyết định số: 12/2017/QĐ-TTg
Ngày 22/04/2017
Chính phủ Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Nghị định số: 46/2017/NĐ-CP
Ngày 21/04/2017
Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
Thông tư số: 29/2017/TT-BTC
Ngày 12/04/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 hưóng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
Thông tư số: 28/2017/TT-BTC
Ngày 12/04/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tàỉ chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Nghị định số: 44/2017/NĐ-CP
Ngày 14/04/2017
Chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Nghị định số: 43/2017/NĐ-CP
Ngày 14/04/2017
Chính phủ Về nhãn hàng hóa
Quyết định số: 11/2017/QĐ-TTg
Ngày 14/04/2017
Chính phủ Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
Thông tư số: 23/2017/TT-BTC
Ngày 16/03/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
Thông tư số: 20/2017/TT-BTC
Ngày 06/03/2017
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)
Thông tư số: 18/2017/TT-BTC
Ngày 28/02/2017
Bộ Tài chính Quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính
Thông tư số: 14/2017/TT-BTC
Ngày 15/02/2017
Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.
Thông tư số: 13/2017/TT-BTC
Ngày 15/02/2017
Bộ Tài chính Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Thông tư số: 12/2017/TT-BTC
Ngày 10/02/2017
Bộ Tài chính Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vổn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.
Nghị định số: 42/2017/NĐ-CP
Ngày 05/04/2017
Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định số: 39/2017/NĐ-CP
Ngày 04/04/2017
Chính phủ Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Nghị định số: 38/2017/NĐ-CP
Ngày 04/04/2017
Chính phủ Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
Nghị định số: 37/2017/NĐ-CP
Ngày 04/04/2017
Chính phủ Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Nghị định số: 36/2017/NĐ-CP
Ngày 04/04/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số: 35/2017/NĐ-CP
Ngày 03/04/2017
Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
Nghị định số: 34/2017/NĐ-CP
Ngày 03/04/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
Nghị định số: 33/2017/NĐ-CP
Ngày 03/04/2017
Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
Nghị định số: 32/2017/NĐ-CP
Ngày 31/03/2017
Chính phủ Về tín dụng đầu tư của Nhà nước
Quyết định số: 09/2017/QĐ-TTg
Ngày 31/03/2017
Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam
Quyết định số: 08/2017/QĐ-TTg
Ngày 31/03/2017
Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam
Quyết định số: 07/2017/QĐ-TTg
Ngày 27/03/2017
Chính phủ Về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
Nghị định số: 31/2017/NĐ-CP
Ngày 23/03/2017
Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
Nghị định số: 30/2017/NĐ-CP
Ngày 21/03/2017
Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Nghị định số: 29/2017/NĐ-CP
Ngày 20/03/2017
Chính phủ Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.
Quyết định số: 06/2017/QĐ-TTg
Ngày 20/03/2017
Chính phủ Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ
Quyết định số: 05/2017/QĐ-TTg
Ngày 16/03/2017
Chính phủ Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
Nghị định số: 27/2017/NĐ-CP
Ngày 15/03/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
Nghị định số: 26/2017/NĐ-CP
Ngày 14/03/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
Nghị định số: 25/2017/NĐ-CP
Ngày 14/03/2017
Chính phủ Về báo cáo tài chính nhà nước
Nghị định số: 23/2017/NĐ-CP
Ngày 13/03/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Nghị định số: 04/2017/QĐ-TTg
Ngày 09/03/2017
Chính phủ Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện
Nghị định số: 22/2017/NĐ-CP
Ngày 24/02/2017
Chính phủ Về hòa giải thương mại
Nghị định số: 21/2017/NĐ-CP
Ngày 24/02/2017
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Nghị định số: 20/2017/NĐ-CP
Ngày 24/02/2017
Chính phủ Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Nghị định số: 19/2017/NĐ-CP
Ngày 24/02/2017
Chính phủ Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
Thông tư số: 11/2017/TT-BTC
Ngày 08/02/2017
Bộ Tài chính Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với ngưòi nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Nghị định số: 17/2017/NĐ-CP
Ngày 17/02/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Nghị định số: 16/2017/NĐ-CP
Ngày 17/02/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư số: 09/2017/TT-BTC
Ngày 06/02/2017
Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia
Nghị định số: 15/2017/NĐ-CP
Ngày 17/02/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị định số: 13/2017/NĐ-CP
Ngày 10/02/2017
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
4
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Trương Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 0273 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by