Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Previous
Next
Tin Tổng hợp
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư do ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương  (16/04/2019 )
Theo báo cáo của KBNN, tỷ lệ giải ngân 13 tháng năm 2018 vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương đạt tỷ lệ 83%. Nguồn vốn còn lại được kỳ vọng là sẽ giải ngân 100% kế hoạch nếu có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND các tỉnh, thành phố.
Sở Tài chính Tuyên Quang dâng hương, tưởng niệm liệt sỹ nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019  (03/02/2019 )
Sở Tài chính nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính  (22/01/2019 )
Về giao quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh quản lý  (11/01/2019 )
Công khai ngân sách
UBND tỉnh công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013  (25/05/2015 )
Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu, Ngày BHCơ quan ban hànhTrích yếu
Thông tư số: 17/2019TT-BTC
Ngày 23/03/2019
Bộ Tài chính Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
Thông tư số: 12/2019/TT-BTC
Ngày 13/03/2019
Bộ Tài chính Quy định chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
Thông tư số: 11/2019/TT-BTC
Ngày 20/02/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bôi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
Nghị định số: 30/2019/NĐ-CP
Ngày 28/03/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Quyết định số: 16/2019/QĐ-TTg
Ngày 28/03/2019
Chính phủ Quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Quyết định số: 15/2019/QĐ-TTg
Ngày 28/03/2019
Chính phủ Về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
Thông tư số: 343/2016/TT-BTC
Ngày 30/12/2016
Bộ Tài chính Thông tư Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách
Nghị định số: 29/2019/NĐ-CP
Ngày 20/03/2019
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Nghị định số: 28/2019/NĐ-CP
Ngày 20/03/2019
Chính phủ Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
Quyết định số: 14/2019/QĐ-TTg
Ngày 13/03/2019
Chính phủ Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
Nghị định số: 27/2019/NĐ-CP
Ngày 13/03/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Nghị định số: 26/2019/NĐ-CP
Ngày 08/03/2019
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Thông tư số: 10/2019/TT-BTC
Ngày 20/02/2019
Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Thông tư số: 06/2019/TT-BTC
Ngày 28/01/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngần sách nhà nước
Quyết định số: 13/2019/QĐ-TTg
Ngày 27/02/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
Nghị định số: 25/2019/NĐ-CP
Ngày 07/03/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Nghị định số: 24/2019/NĐ-CP
Ngày 05/03/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi
Nghị định số: 23/2019/NĐ-CP
Ngày 26/02/2019
Chính phủ Về hoạt động triển lãm
Quyết định số: 12/2019/QĐ-TTg
Ngày 26/02/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số: 22/2019/NĐ-CP
Ngày 25/02/2019
Chính phủ Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
Nghị định số: 20/2019/NĐ-CP
Ngày 21/02/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
Thông tư số: 02/2019/TT-BTC
Ngày 14/01/2019
Bộ Tài chính Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài chính
Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP
Ngày 19/02/2019
Chính phủ Về họ, hụi, biêu, phường
Quyết định số: 11/2019/QĐ-TTg
Ngày 18/02/2019
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao
Quyết định số: 10/2019/QĐ-TTg
Ngày 18/02/2019
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao
Quyết định số: 09/2019/QĐ-TTg
Ngày 15/02/2019
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định số: 08/2019/QĐ-TTg
Ngày 15/02/2019
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Quyết định số: 07/2019/QĐ-TTg
Ngày 15/02/2019
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao
Thông tư số: 01/2019/TT-BTC
Ngày 02/01/2019
Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
Thông tư số: 135/2018/TT-BTC
Ngày 28/12/2018
Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản
Thông tư số: 125/2018/TT-BTC
Ngày 24/12/2018
Bộ Tài chính Quy đinh viêc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm
Nghị định số: 18/2019/NĐ-CP
Ngày 01/02/2019
Chính phủ Về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
Nghị định số: 16/2019/NĐ-CP
Ngày 01/02/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nghị định số: 14/2019/NĐ-CP
Ngày 01/02/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Nghị định số: 13/2019/NĐ-CP
Ngày 01/02/2019
Chính phủ Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Nghị định số: 12/2019/NĐ-CP
Ngày 01/02/2019
Chính phủ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
Quyết định số: 06/2019/QĐ-TTg
Ngày 01/02/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Nghị định số: 09/2019/NĐ-CP
Ngày 24/01/2019
Chính phủ Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Nghị định số: 08/2019/NĐ-CP
Ngày 23/01/2019
Chính phủ Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Nghị định số: 07/2019/NĐ-CP
Ngày 23/01/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
Nghị định số: 06/2019/NĐ-CP
Ngày 22/01/2019
Chính phủ Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Quyết định số: 05/2019/NĐ-CP
Ngày 22/01/2019
Chính phủ Về kiểm toán nội bộ
Quyết định số: 04/2019/QĐ-TTg
Ngày 22/01/2019
Chính phủ Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm
Quyết định số: 03/2019/QĐ-TTg
Ngày 15/01/2019
Chính phủ Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Nghị định số: 04/2019/NĐ-CP
Ngày 11/01/2019
Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Quyết định số: 20/2018/QĐ-UBND tỉnh
Ngày 22/12/2018
UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Quyết định số: 20/2018/QĐ-UBND tỉnh
Ngày 22/12/2018
UBND tỉnh Tuyên Quang Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Thông tư số: 121/2018/TT-BTC
Ngày 12/12/2018
Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hỉện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng
Thông tư số: 120/2018/TT-BTC
Ngày 10/12/2018
Bộ Tài chính Quy định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn thành theo hình thức đốỉ tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
Nghị quyết số: 02/2019/QĐ-TTg
Ngày 08/01/2019
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam
 
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
49
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by