SỞ TÀI CHÍNH LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


Hiện nay, Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND ban hành, BBT Thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân. Mời bạn đọc bấm vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
Trân trọng cảm ơn!

 1. Dự thảo lần 2 Quyết định quy định tỷ lệ phần (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, số lượng, chủng loại, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức., đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 3. Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
 4. Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 5. Dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và về sinh môi trường nông thôn, Kiểm tra và đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ôi nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 7. Dự Thảo Quyết định Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và tổ giúp việc của các Hội đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 8. Dự thảo Quyết định Quy định mức tỷ lệ phần trăm(%) để tính đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 9. Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều hành chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 10. Dự Thảo Đề án Sắp sếp lại tổ chức bộ máy của Sở Tài chính Tuyên Quang.
 11. V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)
 12. 157/STC-QLG&CS
 13. Quyết định ban hành danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định: Vô hình và tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 14. Dự thảo Quyết định quy định tài sản khác có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 15. Tờ Trình Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 16. Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 17. Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định và ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 và quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường thị trấn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 18. Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 19. Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 20. Đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo Quyết định QPPL về các chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 21. Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 22. Đăng tải xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG