SỞ TÀI CHÍNH LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT


Hiện nay, Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND ban hành, BBT Thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân. Mời bạn đọc bấm vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
Trân trọng cảm ơn!

  1. Dự thảo lần 2 Quyết định quy định tỷ lệ phần (%) để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, số lượng, chủng loại, mức giá) và bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức., đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  3. Dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tuyên Quang
  4. Quyết định Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  5. Dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và về sinh môi trường nông thôn, Kiểm tra và đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ôi nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
  6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Ý kiến đóng góp phải rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, được viết bằng tiếng Việt có dấu
- Nội dung ý kiến phải phù hợp, đúng chủ đề của văn bản lấy ý kiến. Trường hợp ý kiến dài thì soạn thảo thành file đính kèm định dạng word

BBT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG