Sở Tài chính Tuyên Quang tổ chức tập huấn Nâng cao năng lực Quản lý tài chính, Ngân sách, kế toán, quản lý tài sản công cho các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và Đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang.

Thứ Năm, 16/1/2020 - 15:53 Đã xem: 1334

Từ ngày 09 đến ngày 11/01/2020, Sở Tài Chính tỉnh Tuyên Quang tổ chức khóa bồi dưỡng tập huấn, Nâng cao năng lực quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, quản lý tài sản công cho các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh (08 lớp).

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 được Quốc hội thông qua, Luật Ngân sách nhà nước, Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới được áp dụng từ năm ngân sách 2017 và Chế độ Kế toán hành chính, sự nghiệp được ban hành và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018, đã làm thay đổi căn bản, toàn diện hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và phương pháp hạch toán... Để đảm bảo thống nhất các quy định mới về Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và tính đồng bộ trong việc áp dụng phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm kế toán ngân sách và tài chính xã vào hạch toán, kế toán đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Mặt khác, những đổi mới của Nghị định 16/2015/NĐ-CP hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho các đơn vị sự nghiệp công, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; thúc đẩy các hoạt động của đơn vị, cung cấp sự nghiệp dịch vụ công theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao số lượng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội, giảm dần chi ngân sách nhà nước.

Với mục đích từng bước trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách, kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính cho Chủ tài khoản, kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc ngành y tế, các đơn vị sự nghiệp khoa học, các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác và đặc biệt cập nhật hướng dẫn chế độ kế toán quản lý tài chính mới cho các cán bộ là chủ tài khoản, kế toán tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Xuất phát từ tình hình trên, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Đào tạo nghề Việt Nam, Công ty TNHH tư vẫn Thăng Long tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Ngân sách, Luật Kế toán, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các đồng chí là chủ tài khoản, kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách khối tỉnh. Số lượng Chủ tài khoản và kế toán 726 đơn vị.

Thông qua lớp tập huấn, chủ tài khoản, cán bộ làm công tác kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập của tỉnh Tuyên Quang đã cập nhật kịp thời một số nội dung mới của Luật kế toán, Luật Ngân sách nhà nước nắm bắt được những nội dung, phương pháp hạch toán cụ thể các nghiệp vụ chủ yếu của đơn vị từng bước nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phòng Tin học và Thống kê 

 

Xem tin theo ngày:   / /