Tuyên Quang: Thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 13/5/2019 - 10:58 Đã xem: 362

Quý I-2016, các cấp ủy đảng tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, trọng tâm là Luật phòng, chống tham nhũng và văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện Đề án "Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Tòa án".
 

Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang


Tiếp tục thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; hoàn thành việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2015; ban hành mới và sửa đổi, bổ sung 02 văn bản và chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện Luật cán bộ, công chức, quy định của Bộ, ngành chủ quản ở Trung ương và quy chế về việc tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng của cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước.

Duy trì cải cách thủ tục hành chính, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 18-3-2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục thực hiện việc thanh toán, giao dịch qua tài khoản theo quy định; hiện nay có 66% số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quý, không phát hiện vụ việc tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tòa án đã xét xử 01 vụ/ 08 bị cáo về hành vi tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.


Tạ Anh Hưng

Xem tin theo ngày:   / /