Sở Tài chính Tuyên Quang tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thứ Năm, 27/9/2018 - 02:30 Đã xem: 583

Sở Tài chính Tuyên Quang tổ chức tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Từ ngày 10-14/9/2018, Sở Tài Chính tỉnh Tuyên Quang tổ chức khóa bồi dưỡng tập huấn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo thông tư 107/2017/TT- BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính cho kế toán, chủ tài khoản, của các đơn vị hưởng thụ ngân sách khối tỉnh.

Đồng chí Trương Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 được Quốc hội thông qua và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Vì vậy việc triển khai Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng một số nghiệp vụ quản lý tài chính áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là hết sức cần thiết nhằm trang bị cho cán bộ làm công tác kế toán và Chủ tài khoản các đơn vị thụ hưởng ngân sách nắm bắt được những nghiệp vụ cơ bản trong việc thực hiện quản lý ngân sách và tài chính trong giai đoạn hiện nay. Thông tư này hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị.

Xuất phát từ tình hình trên, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán - Học viện Tài chính - Bộ Tài chính, tổ chức lớp tập huấn Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, về việc hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng một số nghiệp vụ quản lý tài chính áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương cho chủ tài khoản và kế toán các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách khối tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 Thông qua lớp tập huấn, chủ tài khoản, cán bộ làm công tác kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập của tỉnh Tuyên Quang đã cập nhật kịp thời một số nội dung mới của Luật kế toán, nắm bắt được những nội dung, phương pháp hạch toán cụ thể các nghiệp vụ chủ yếu của đơn vị từng bước nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phòng Tin học và Thống kê 

Xem tin theo ngày:   / /