Sở Tài chính Tuyên Quang tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước.

Thứ Sáu, 26/5/2017 - 06:15 Đã xem: 185

Trong 03 ngày 22-24/5/2017, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính kế toán - Học viện Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính - ngân sách cho Chủ tài khoản, kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp và đơn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội khoá XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 25/6/2015 và có hiệu lực từ năm ngân sách 2017, gồm 7 chương, 77 điều, thay thế Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11. Luật Ngân sách Nhà nước có vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Tạo bước ngoặt lớn trong quản lý ngân sách nhà nước theo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ và đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, là điều kiện tiên quyết trong tiến trình cải cách tài chính công theo hướng hiện đại.


Đồng chí Trương Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

 Tại hội nghị tập huấn, các học viên được hướng dẫn cụ thể những điểm mới của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; giới thiệu những nội dung chính của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; giới thiệu về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; công tác lập dự toán, chấp hành, kế toán, quyết toán, công khai ngân sách nhà nước.

 Cũng tại hội nghị, các học viên được thảo luận, trao đổi và được giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai Luật, giúp các học viên có những kiến thức cơ bản trong thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước để áp dụng trong quá trình thực thi công vụ.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn 

Thông qua hội nghị tập huấn Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các đơn vị đã hiểu rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như các quy định khác của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. Từ đó áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020.

Phòng Tin học và Thống kê 

Xem tin theo ngày:   / /