Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính

Thứ Bảy, 8/6/2019 - 16:32 Đã xem: 1581

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính.

 

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính gồm: Lĩnh vực Tin học và Thống kê (1 thủ tục), lĩnh vực Tài chính Doanh nghiệp (4 thủ tục), lĩnh vực Quản lý Giá (4 thủ tục), lĩnh vực Quản lý Công sản (66 thủ tục), lĩnh vực Quản lý Ngân sách (13 thủ tục), lĩnh vực Tài chính Hành chính sự nghiệp (04 thủ tục).

UBND tỉnh giao Sở Tài chính; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) Danh mục thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này ngay sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.

Theo Tuyenquang.gov.vn

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /