KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

Thứ Sáu, 17/1/2020 - 08:33 Đã xem: 1259

Năm 2019 là năm thứ ba thực hiện Luật NSNN năm 2015, với sự nỗ lực của tỉnh, các ngành, các đơn vị sử dụng NSNN, Luật NSNN đã đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quản lý NSNN.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019; với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự phấn đấu tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tài chính đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về KTXH, trong đó có nhiệm vụ quản lý Tài chính - Ngân sách năm 2019.

          Cơ quan thuế, các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các văn bản, kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019; triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý thuế; tích cực thu các khoản nợ đọng ngay trong những ngày đầu năm 2019. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt 2.172.721 triệu đồng, bằng 104,5% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó Thu nội địa đạt 2.057.612 triệu đồng, bằng 103,9% dự toán.

          Về quản lý chi ngân sách, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước và Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Về cơ bản ngân sách địa phương đáp ứng đầy đủ các nội dung chi đã được bố trí trong dự toán được duyệt cho các cơ quan, đơn vị, đảm bảo kinh phí để chi lương, phụ cấp và kinh phí để thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tích cực, chủ động trong việc thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 31/12/2019 đã thực hiện giải ngân được 79% kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2019.

          Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh cân đối nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án của tỉnh: Kinh phí thực hiện kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kinh phí hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND và số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kinh phí thực hiện dự án chăn nuôi trâu thịt; Kinh phí thực hiện hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019; Kinh phí mua sắm thiết bị, đồ dùng thực hiện đề án huy động trẻ đi nhà trẻ theo Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

          Có được kết quả trên là do nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể, cán bộ công chức trong toàn ngành Tài chính. Hoạt động quản lý nhà nước về Tài chính - Ngân sách đã từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo tính công khai, minh bạch, kết quả công tác trên các mặt đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn những năm trước, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương, đóng góp vào việc từng bước thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Phòng Quản lý Ngân sách

Xem tin theo ngày:   / /