Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh ““Đánh giá cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

Thứ Sáu, 28/8/2020 - 16:30 Đã xem: 385

Chiều 28-8, Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Đánh giá cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Đề tài được thực hiện từ tháng 7-2019 đến tháng 12-2020, do Sở Tài chính chủ trì; đồng chí Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính làm chủ nhiệm.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đặt ra yêu cầu chất lượng dịch vụ công ngày càng cao trong bối cảnh NSNN cấp cho chi hoạt động của các đơn vị xu hướng giảm và đẩy mạnh tiến trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đề tài tập trung đánh giá thực trạng về cơ chế tự chủ trong tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015-2019.

Các đại biểu dự hội nghị đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài.

Tính đến năm 2019, tỉnh Tuyên Quang có 130/588 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được giao quyền tự chủ, trong đó có 88 đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên, 30 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 12 đơn vị do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên. Sau hơn 10 năm thực thi Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 16/2015/NĐ-CP các đơn vị sự nghiệp công của tỉnh Tuyên Quang cũng đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả công việc. Công tác quản lý trong nội bộ được tăng cường, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác nguồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực, tăng cường sự giám sát của cán bộ, viên chức trong việc sử dụng biên chế, kinh phí hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên,trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương còn gặp phải những khó khăn, thách thức, cả về cơ chế chính sách cũng như phương thức tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động của các đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, để thúc đẩy quá trình triển khai cơ chế tự chủ trong thời gian tới, Đề tài đã đưa ra 08 giải pháp trọng tâm và các kiến nghị đề xuất đối với Chính phủ, các Bộ ngành liên quan và cơ quan quản lý nhà nước, ĐVSNCL trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá xếp loại xuất sắc.

Xem tin theo ngày:   / /