Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

Thứ Năm, 19/5/2022 - 16:25 Đã xem: 333

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Ngày 19/5/2022, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 34/KH-STC về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số:       /KH-STC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                         

        Tuyên Quang, ngày      tháng 5 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH

 

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động trong việc thực hiện Luật trẻ em, các chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình.

- Quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

1. Thời gian: Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2022.

2. Chủ đề:“Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

3. Thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền

- Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình.

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

- Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình.

- Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

- Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

- Số 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

- Vận động cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan ủng hộ xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2022.

- Thực hiện ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em từ nguồn tiết kiệm chi của cơ quan.

- Vận động cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan ủng hộ kinh phí để tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con cán bộ, công chức trong cơ quan nhân dịp ngày Quốc tế nhiếu nhi 1/6 và Tết trung thu hàng năm.

2. Công tác truyền thông

- Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện tuyên truyền theo chủ đề và các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 tới cán bộ, công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

- Truyền thông để tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em. Truyền thông đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và đến từng gia đình, cộng đồng dân cư về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng, chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em trong gia đình; đăng tải các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động vì trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng:

- Tham mưu với Lãnh đạo Sở mức ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2022 từ nguồn tiết kiệm chi của cơ quan.

- Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (theo mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH) trước ngày 05/7/2022.

 - Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính các khẩu hiệu, thông điệp về:“Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

 

 

 Nơi nhận:

- Sở LĐTBXH;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng thuộc Sở (thực hiện);           

- Lưu: VT, VP, (TrH.10b)                                                

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Ngọc Thủy

 

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 25 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /