THÔNG BÁO
Cập nhật lúc Thứ Ba, ngày 4 tháng 6 năm 2024 - 07:39 (GMT+7)
THÔNG TIN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA ĐOẠN QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

THÔNG TIN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA ĐOẠN QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

THÔNG TIN VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
Thông tin của Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ
thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
THE KEY INFORMATION OF THE INITIAL PUBLIC OFFERING
Public Information of Road repair and Management Section


1. Tên đơn vị cổ phần hóa: Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ 
1. Name of the equitized unit: Road repair and Management Section
Trụ sở chính: Số 14, đường Lê Đại Hành, Tổ 5, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Address: No. 14, Le Dai Hanh Street, Group 5, Hung Thanh Ward, Tuyen Quang City, Tuyen Quang Province, Vietnam
2.  Ngành nghề kinh doanh chính: Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình giao thông đường bộ; sửa chữa vừa, xây dựng cơ bản công trình giao thông có quy mô vừa, không yêu cầu cao về kỹ thuật.
2.  Business lines: Carry out periodic maintenance and repair of road traffic works; medium repair, basic construction of medium-sized traffic works, without high technical requirements.
3.  Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 4.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng), tương đương với 400.000 cổ phần
3. Chartered capital: 4.000.000.000 VND (In words: Four billion Vietnamese dong ), equivalent to 400,000 shares.
Trong đó:
Of which:
-    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 196.000 cổ phần
-    Shares owned by the state: 196.000 shares 
-    Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
-    Shares offered to strategic investors: 0 shares
-    Cổ phần bán cho người lao động: 123.700 cổ phần
-   Shares sold to employees: 123.700 shares
-    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần
-    Shares offered to the Union: 0 shares
-    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 80.300 cổ phần
-    Initial public offering shares: 80.300 shares
-    Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần
-   Shares offered by the contract methods (underwriting agreement; book building): 0 share
4.  Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
4.  Starting price: 10.000 VND/shares
5.  Tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
5.  Organization implementing the initial public offering: Royal International Securities Joint Stock Company
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Address: 12th  Floor, CDC Building, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Ha Noi 
6.  Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 6, Nghị định 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020.
6. Eligibility to participate: Individual investors, domestic and foreign institutional investors as prescribed in Article 6, Decree 150/2020/ND-CP dated December 25, 2020.
7.  Địa điểm và thời gian phát đơn đăng ký:
- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Thời gian: Từ ngày 04/06/2024 đến 16h30’ ngày 05/07/2024 (Sáng từ 8h30’ – 11h45’; chiều từ 13h00 – 17h00’ các ngày làm việc).
7. Location and time of issuing auction participation tickets:  
-   Location: Royal International Securities Joint Stock Company – 12th  Floor, CDC Builidng, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Hanoi
-  Time: From June 4, 2024 to 4:30 p.m. July 5, 2024 (Morning: From 8:30 a.m to 11:45 a.m; Afternoon: From 1:00 p.m to 5:00 p.m, working days)
8.  Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:
-   Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Thời gian: Từ ngày 04/06/2024 đến 16h30’ ngày 05/07/2024 (Sáng từ 8h30’ – 11h45’; chiều từ 13h00 – 17h00’ các ngày làm việc).
8.  Time and place for registration and money deposit:
-   Place: Royal International Securities Joint Stock Company – 12th  Floor, CDC Builidng, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Hanoi
-  Time: From June 4, 2024 to 4:30 p.m. July 5, 2024 (Morning: From 8:30 a.m to 11:45 a.m; Afternoon: From 1:00 p.m to 5:00 p.m, working days)
9. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
-    Thời gian: 09h30’ ngày 15/07/2024
-    Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
-    Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
9. Time and location of auction:
-    Time: 9:30 a.m. July 15, 2024
-    Place: Royal International Securities Joint Stock Company
-  Address: 12th  Floor, CDC Builidng, 25 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung, Hanoi
 

1.Thông tin chủ yếu bán đấu giá 

2.Bản công bố thông tin_0001

3. Quy chế bán đấu giá Đoạn

4.Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021, 2022, 2023

5. Biên bản tổ chức bán đấu giá

6.Hồ sơ XĐ giá trị doanh nghiệp

7. HS xác định giá khởi điểm

8.Phương án chuyển đổi, dự thảo điều lệ

9.Tập VB pháp lý (Các QĐ)

QĐ phê duyệt phương án (English version)

Bản CBTT (English version)

 


File đính kèm: Bấm vào đây để xem trực tuyến hoặc tài về
In
Về đầu
Thông báo về việc đấu giá tài sản (Lần 2) - Ngày đăng: 20/05/2024
Sở Tài chính đấu giá tài sản là 21 tấn Quặng Antinmon, hàm lượng 39,12%. - Ngày đăng: 01/04/2024
Xin ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội - Ngày đăng: 13/03/2024
Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Ngày đăng: 06/03/2024
Kết luận số 10/KL-TTr ngày 19/12/2023 Kết luận Tranh tra về thanh tra tài chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Ngày đăng: 19/12/2023
Kết luận số 22/KL-STC ngày 07/11/2023 Thanh tra tài chính của Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Dương, huyên Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 08/11/2023
Kết luận số 18/KL-STC ngày 01/9/2023 của Sở Tài chính về thanh tra về thanh tra tài chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Ngày đăng: 13/09/2023
Quyết định số 180/QĐ-STC ngày 12/9/2023 về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 13/09/2023
Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài chính Tuyên Quang - Ngày đăng: 08/07/2023
BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 (Kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Ngày đăng: 26/05/2023

Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Đang trực tuyến: 20 Lượt truy cập: 833.280