Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm

Thứ Tư, 15/5/2019 - 17:25 Đã xem: 1060

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Kế hoạch số 310/KH-SLĐTBXH về phòng, chống mại dâm năm 2019.

 Sinh viên Trường Đại học Tân Trào đọc tài liệu tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội. Ảnh: Mạnh Tùng

Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2019 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm nhằm giảm thiểu tác hại của mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống hòa nhập cộng đồng bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chứa chấp, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm nhằm giảm tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể: 100% xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; 70% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thưc hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương; 50% các huyện, thành phố triển khai thực hiện được các hoat động can thiêp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; 100% số cơ sở kinh doanh dịch vụ (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, quán Bar, cơ sở Karaoke...) ký cam kết không có hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức; Phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm; Tổ chức huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn để thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng chống mại dâm; tổ chức các hội nghị truyền thông, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống mại dâm và các quy định về hoạt động kinh doanh có điều kiện cho người lao động làm việc tại các cụm, khu công nghiệp và trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2019 được thực hiện với các nội dung: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm; Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chưong trình kinh tế xã hội tại địa bàn cơ sở; Xây dưng và triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm; Đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyên, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm. Chủ trì, tổ chức tốt hoạt động kiểm tra về phòng chống tệ nạn mại dâm của Đội kiểm tra liên ngành 178, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các điểm nóng dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn đế thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng chống mại dâm. Phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng ngừa mại dâm, điểm hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người bán dâm hoàn lương, tái hoà nhập cộng đồng.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến mại dâm; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến mại dâm. Tổ chức điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây và tụ điểm mại dâm. Phát động nhân dân tố giác, đấu tranh mạnh mẽ với tệ nạn mại dâm, tổ chức các đường dây nóng, hộp thư tiếp nhận tin, thư tố giác của nhân dân. Phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong việc tiếp cận, giáo dục, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn, giúp đỡ cho người bán dâm hoàn lương tái hoà nhập cộng đông, phòng ngừa tái phạm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Sở Giáo dục và Đào tạochỉ đạo tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, truyền thông văn hóa cho học sinh, sinh viên; xây dựng và lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính, phòng, chống mại dâm trong chương trình chính khóa và các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin truyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin truyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các nội dung thông tin trên báo chí, xuất bản phẩm và các trang thông tin điện tử nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các phương tiện thông tin trong hoạt động mại dâm. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho các kênh, chương trình, nội dung về phòng, chống mại dâm. Biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống mại dâm; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

Sở Y tế chỉ đạo thanh tra, kiểm tra điều kiện về y tế của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện các biện pháp giảm hại về HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đao, hướng dẫn Viện Kiếm sát, Tòa án các cấp nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm sát, thẩm phán trong việc thực thi pháp luật về điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm; phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống mại dâm.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm; xây dựng các mô hình về phòng, chống mại dâm, hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm đưa các mục tiêu, nội dung có liên quan của Kế hoạch vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của sở, ngành; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm kết hợp với các hoạt động chuyên môn thường xuyên của đơn vị.

UBND huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2019 trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh và chiến lược phát triến kinh tế - xã hội của địa phưong. Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, đấu tranh triệt phá các tụ điểm mại dâm. Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cho công tác phòng, chống mại dâm, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm. Phôi hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện công tác tuyên truyên, tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn về phòng, chống mại dâm.


Theo http://tuyenquang.gov.vn

Xem tin theo ngày:   / /