Thông Tin Hành Chính Công
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thủ tục Hành Chính
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10
Thứ 3, ngày 23 tháng 10 năm 2018 - 10:6
Ngày 22/10, UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

  

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì cuộc họp.


Kỳ họp tập trung vào các nội dung: Chủ trương Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh  về tiêu chí các dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh năm 2019; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 3/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Đề án thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 1/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án huy động trẻ dưới 3 tuổi đi nhà trẻ; Quyết định quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND huyện, thành phố thực hiện tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Về Chủ trương Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh rà soát lại theo Thông tư mới, theo Sở Nội vụ, tính đến thời điểm tháng 6/2018, toàn tỉnh có 2.096 thôn, tổ dân phố, trong đó có 36,89% thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình đảm bảo quy định; 63,11% thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình chưa đảm bảo quy định. Tổng kinh phí chi trả cho các chức danh tại thôn, tổ dân phố mỗi năm là 171,24 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án nhằm sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, giảm chi phí hành chính, tiết kiệm ngân sách, tăng cường hiệu qủa hoạt động, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, phát huy hoạt động tự quản tại cộng đồng dân cư, nâng tỷ lệ số thôn, tổ dân phố đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo quy định; đảm bảo số lượng thôn, tổ dân phố ổn định, lâu dài và phù hợp tình hình phát triển, đô thị hóa. Cụ thể, sẽ thực hiện sáp nhập 807 thôn, tổ dân phố mới; ghép 44 cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố, nâng tỷ lệ thôn, tổ dân phố đảm bảo quy mô số hộ gia đình theo quy định lên 63,76%. Sau sáp nhập, tỉnh sẽ giảm từ 2.096 thôn, tổ dân phố xuống còn 1.664 thôn, tổ dân phố. 

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đồng tình với chủ trương sắp xếp, sáp nhập, nhưng đề nghị xem xét kỹ trong việc lựa chọn thôn, tổ để thực hiện, có tính đến những yếu tố an ninh, chính trị. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ, các địa phương tiếp tục rà soát lại, cân nhắc phương án sao cho thật sát thực tiễn, hợp tình, hợp lý; đồng thời, nghiên cứu xây dựng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thôn, tổ dân phố không tham gia công việc sau khi sắp xếp, sáp nhập.
 
Đối với Quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về tiêu chí các dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình và yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát lại và hoàn chỉnh văn bản trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.

Đối với Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh năm 2019: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị đề nghị Sở Ngoại vụ rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch trình Thường trực Tỉnh ủy trong kỳ họp tới. Đồng chí lưu ý các chương trình đối ngoại phải nêu bật được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; làm việc với các nước phải trên cơ sở có điều kiện tương đồng với tỉnh và phù hợp trong việc xúc tiến, mời gọi đầu tư. Đối với dự thảo Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp, đảm bảo thông tin chính xác các hoạt động trên địa bàn tỉnh, đồng thời đấu tranh, phản bác trước các thông tin xấu độc về tình hình của địa phương.
 
Đối với Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, những địa phương có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt thấp cần xây dựng kế hoạch và con số cụ thể, thực hiện các giải pháp, đặc biệt là tuyên truyền về lợi ích của người tham gia BHXH. Đối với Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 3/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ-TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đồng chí đề nghị, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh lại kế hoạch, xây dựng giải pháp thực hiện, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Về Đề án thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải, đồng chí cơ bản nhất trí với đề án với mục tiêu là không phát sinh thêm biên chế, đề nghị Sở Giao thông vận tải hoàn chỉnh đề án để trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.
 
Đối với Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại cơ sở vật chất, giáo viên, hoàn thiện đề án trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trong kỳ họp tới.
 
Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND huyện, thành phố thực hiện tiếp công dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị, đơn vị soạn thảo xây dựng lại thành Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó nâng cao trách nhiệm phối hợp của các cấp, ngành để trình lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình thông qua Dự thảo quyết định của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức; dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 1/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Lượt xem: 274 views  
 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Thông báo
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
41
Lượt truy cập:
Lượt truy cập
Các chuyên mục
liên kêt hữu ích
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TUYÊN QUANG
Trưởng ban biên tập: Ông Hà Trung Kiên - Giám đốc Sở Tài chính
Trụ sở: Tổ 26 - Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Điện thoại: 02073 822 620 - Email: taichinh@tuyenquang.gov.vn
@ Bản quyền thuộc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by